فرم پیش ثبت نام دبستان پسرانه (۱۴۰۰-۱۳۹۹)
 1. نام(*)
  نا معتبر.
 2. نام خانوادگی(*)
  نا معتبر.
 3. کد ملی(*)
  کد ملی تکراری است.
 4. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ تولد(*)
  / / ورودی نامعتبر
 6. محل تولد(*)
  ورودی نا معتبر
 7. داوطلب ثبت نام در پایه(*)
  ورودی نامعتبر
 8. ارزشیابی نوبت اول(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نام مدرسه/پیش دبستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸(*)
  ورودی نا معتبر
 10. نوع مدرسه/پیش دبستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸(*)
  ورودی نامعتبر
 11. منطقه مدرسه/پیش دبستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸(*)
  ورودی نامعتبر
 12. مشخصات پدر

  _______________________
 13. نام ونام خانوادگی(*)
  ورودی نا معتبر
 14. میزان تحصیلات(*)
  ورودی نا معتبر
 15. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نا معتبر
 16. شغل(*)
  ورودی نا معتبر
 17. آدرس محل کار(*)
  ورودی نا معتبر
 18. تلفن همراه(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 19. آدرس ایمیل
  ورودی نامعتبر
 20. مشخصات مادر

  _______________________
 21. نام ونام خانوادگی(*)
  ورودی نا معتبر
 22. میزان تحصیلات(*)
  ورودی نا معتبر
 23. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نا معتبر
 24. شغل(*)
  ورودی نا معتبر
 25. آدرس محل کار(*)
  ورودی نا معتبر
 26. تلفن همراه(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 27. آدرس ایمیل
  ورودی نامعتبر
 28. اطلاعات تماس

  _______________________
 29. نشانی منزل(*)
  ورودی نا معتبر
 30. تلفن منزل(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 31. نحوه آشنایی با مدرسه
  ورودی نا معتبر
 32. (*)
  ورودی نامعتبر